วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

ประวัติส่วนตัว
นางสาวอัสรียะห์  ยูโซะยากอ รหัส5111116042
คณะครุศาสตร์ เอกสังคทศึกษา ห้องเรียน 01
โรงเรียนที่ไปฝึกสอน โรงเรียน บ้านคลองดิน 
 ต.นาเคียน อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช