วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 28-05-2555   

                 
       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ วันนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคาบที่ 3-6 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เวลา 1 ชั่วโมง ในการจัดการเรียนการสอนวันนี้ มีปัญหาทางด้าน นักเรียนยังอ่านหนังสือยังไม่ออก แก้ไขด้วยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงอย่างบ่อยครั้ง และมีปัญหาในการควบคุมในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งดิฉันไม่สามารถที่จะควบคุมในชั้นเรียน เพราะว่านักเรียนจะไม่ฟังเราพุด ชอบวิ่งเล่นในห้องเรียน แก้ไขโดยต้องใช้เสียงควบคุมและอีกอย่างที่ทำได้ดีคือการเอาไม้มาถือ นักเรียนจะรู้กลัวบ้าง แต่ก้ไม่มากนัก สุดท้ายแล้วในคาบนี้ก็ผ่านไปด้วยดี เสียงแหบแห้งกลับมาทุกครั้งไป

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 25-05-2555

                

      สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ การจัดเตรียมงานเปิดอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนบ้านคลองดิน โดยมี  นายก อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ มากล่าวเปิดพิธีอาคารเรียนใหม่ โดยดิฉันและเพื่อนๆได้จัดเตรียมงานในด้านภูมิทัศน์ต่างของโรงเรียน ตลอดจนจัดโต๊ะเก้าอี้ และได้วางแผนในการรับภารกิจในการต้อนรับในวันพรุ่งนี้ ว่าทุกคนทำหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากนี้ได้ฝึกความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อนๆด้วยคะวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555


  

ddกากกการปฏิบัติงานวันที่ 24/5/55


             สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ การได้รับภารกิจให้ปลูกต้นกะเพราะ พริกและต้นหวาน ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนที่มีชื่อว่า ผักสวนครัวรัวกินได้ ในบริเวณใกล้โรงอาหาร วันนี้มีหน้าที่คือถากหญ้าในบริเวณที่เราจะปลูก และเกลี่ยหน้าดินให้มีสภาพในการเพาะปลุกได้ กว่าจะเสร็จก็ต้องทำไปทั้งวันเลย

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 21/5/55

       คุมนักเรียนทำเวรบริเวณอาคาเรียน และคุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
และวันนี้ก็ได้จัดสวนหย่อม ใกล้โรงอาหาร 2 ที่ ได้เรียนรู้วิธีการตกแต่งสวนหย่อมขนาดเล็กว่าควรทำอย่างไร และทำอย่างไรที่จะทำให้สวยงาม และก็เสร็จตามดั่งตามใจหวัง และวันนี้การปฏิบัติงานประจำวันก็มีเพียงแค่นี้

 บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 19/5/55


            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่2 ในเรื่องการบอกช่วงเวลา และได้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่างๆในชั้นเรียน และได้เรียนรู้งานประจำชั้นในชั้นเรียน คือการเป็นครูในประจำชั้นควรเป็นอย่างไร และจะอย่างให้นักเรียนมีความใว้วางใจกับครูประจำชั้น และได้รับมอบหมายในการทำสวนหย่อมและทำพืชสวนครัวรั่วกินได้ให้กับทางโรงเรียน และวันนี้การปฏิบัติงานประจำวันก็มีเพียงแค่นี้

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 บันทึกการปฏิบัติงาน  วันที่ 17/5/55

       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ ได้พบปากกับครูพี้เลี้ยง และได้ส่งแผนให้กับครูพี้เลี้ยงดู ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีคุมเด็กนักเรียนในห้อง และครูได้ให้คำแนะนำ ทำให้เกิดความเข้าใจเด็กนักเรียนมากขึ้น 


            บันทึกการปฏิบัติงาน  วันที่ 16/5/55


       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการฝึกสอนในวันนี้คือได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เรื่อง การเป็นผลเมืองดี โดยให้นักเรียนร่วมกันตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า  การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวควรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ  โดยในการทำกิจกรรมจะต้องให้สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเตมใจที่จะทำร่วมกัน  และในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ผ่านไปด้วยดี